Boğaziçi Ventures
Investor Club Kullanıcı Sözleşmesi

1. TARAFLAR

Bu Üyelik Sözleşmesi (“Sözleşme”), Fenerbahçe Mahallesi, Fener Kalamış Cad. Belvu Sitesi, No: 110/1 Kadıköy/İstanbul adresinde faaliyet gösteren BV Teknoloji İş Geliştirme Danışmanlık ve Organizasyon Hizmetleri Anonim Şirketi (“Şirket”) ile www.bogaziciventures.com/bv-investor-club ve/veya Investor Club mobil uygulamasına aşağıdaki şartları kabul ederek üye olan websitesi kullanıcısı veya mobil cihazlara kurulan uygulamalardan üye olan kullanıcı (“Kullanıcı”) arasında akdedilmiştir. 

İşbu Sözleşme’de, Şirket ile Kullanıcı ayrı ayrı “Taraf” ve hep birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

Üye, Şirket tarafından kurulan ve yönetilen internet sitesi ve/veya mobil uygulamalara (“Investor Club”), Hizmetler’den yararlanıp yararlanmadığına bakılmaksızın, Üye olarak erişim sağlayarak veya Investor Club’u Üye olmaksızın ziyaret ederek işbu Sözleşme’de yer verilen tüm hüküm ve koşulları okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini elektronik ortamda onayladığını kabul ve beyan eder. İşbu Sözleşme’yi kabul etmeyen Kullanıcılar, Investor Club’u ve Hizmetler’i kullanamazlar.

2. TANIMLAR

İşbu Sözleşme’de,

Aydınlatma Metni” Investor Club’da bulunan ve Kullanıcılar’ın onayladığı, Kullanıcılar’ın verilerinin ne şekilde ve ne amaçla işlendiğinin ve Kullanıcılar’ın haklarının detaylandırıldığı ve zaman zaman güncellenebilecek metni,

Girişim Şirketi” Investor Club kapsamında şirketinin faaliyetlerinin tanıtılması ve Üye olan Hizmet Alanlar ile iletişim kurmak için Investor Club’da Hesap açan ve/veya Investor Club’un sunduğu Hizmetler’den yararlanan tüzel kişiyi,

Hesap” Üye için Şirket tarafından oluşturulan ve bu kişilerin bilgilerinin yer aldığı alan olan kullanıcı hesabını,

Hizmet Alan” Investor Club’a Üye olan Girişim Şirketleri hakkında bilgi almak ve Girişim Şirketi ile iletişim kurmak için Investor Club’da Hesap açan ve/veya Investor Club’un sunduğu Hizmetler’den yararlanan gerçek ve tüzel kişiyi ya da kişileri,

Hizmet(ler)” işbu Sözleşme’nin 4.1 maddesinde sayılanlar başta olmak üzere, Investor Club’da verilen hizmetlerin biri, birkaçı veya tamamını,

Investor Club” Şirket’in sahibi olduğu www.bogaziciventures.com/bv-investor-club internet sitesini veya Şirket tarafından belirlenen başka bir alan adı altındaki internet sitesini ya da Şirket tarafından yönetilecek, iOS, Android veya benzer işletim sistemlerinin uygulama marketlerinden akıllı telefonlara kurulabilecek Investor Club uygulamasını ve bunların elektronik de dahil her türlü muhteviyatını,

Kullanıcı(lar)” Investor Club’a erişim sağlayan veya Hizmetler’den yararlanan Üye ve Ziyaretçi’nin ayrı ayrı birini veya tamamını,

Üye” Investor Club’a üye olarak Hizmetler’den yararlanan Girişim Şirketi ve Hizmet Alanlar’ın her birini ve

Ziyaretçi” Investor Club’da Hesap açmaksızın Investor Club’a erişim sağlayan ve yalnızca Investor Club’u ziyaret etme amacı taşıyan kişi veya kişileri,

ifade edecektir.

3. KONU VE AMAÇ

3.1. Şirket, Girişim Şirketleri’nin teknolojisi, ürünleri, hizmetleri, operasyonları, içinde bulundukları pazar ile büyüme ve katma değer üretme potansiyeline ilişkin bilgi vermek ve Üyeler’i Investor Club bünyesinde buluşturarak şeffaf, kolay ve güvenilir ilişkiler sağlama hedefiyle faaliyet göstermektedir. İşbu Sözleşme, Hizmetler sunulurken veya Hizmetler’den faydalanılmasa dahi Kullanıcılar Investor Club’a erişim sağlarken daimî olarak uyulması gereken şart ve koşulların düzenlenmesi ile Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi amacıyla akdedilmiştir.

3.2. Investor Club’da yer alan ve tüm Üyeler ile Kullanıcılar’a sunulan Aydınlatma Metni, Investor Club içerisinde yer alan ve ilgili Üyeler tarafından onaylanan diğer sözleşmeler, tüm politika ve kurallar işbu Sözleşme’nin eki niteliğindedir ve ayrılmaz bir parçasıdır. 

3.3. Investor Club, tüm alt bileşenleriyle ve alan adlarıyla birlikte bir bütün teşkil eder ve http, https, ftp, dns, veri tabanı, mobil, iOS, Android, e-posta, API ve benzeri tüm servisleri ve Investor Club üzerine yüklenen evrak, fotoğraf, video ve benzeri her türlü ile basılı paylaşılan tüm dosyalar ve sair evrak fiziksel olarak nerede barındırıldığına bakılmaksızın işbu Sözleşme hükümlerine tabidir.

4. HİZMETLER

4.1. Şirket, Investor Club üzerinden, teknoloji ve sair sektörlere ilişkin konularda periyodik, dönemsel veya tek seferlik bülten, makale ve bilgi notu paylaşmak, uzmanların katılımları ile veya Üyeler arası bilgi paylaşımı amacıyla, forum, panel ve/veya webinar düzenlemek, çeşitli sektörlere ilişkin rapor, analiz, istatistik ve değerlendirme hazırlamak, girişim sermayesi piyasası ve bilişim ve teknoloji sektörlerinde faaliyet gösteren girişim şirketleri ile ilgili gelişmeleri paylaşmak, Üye Girişim Şirketleri’nin teknolojisi, ürünleri, hizmetleri, operasyonları, içinde bulunduğu pazar ile büyüme ve katma değer üretme potansiyeline ilişkin bilgi vermek, Investor Club’dan faydalanan Kullanıcılar’ı çevrimiçi ortamda bir araya getirmek ve Üyeler’in çevrimiçi ortamda bir araya gelmelerini ve birbirleri hakkında bilgi alarak network oluşturmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. 

4.2. Şirket tek taraflı olarak ve herhangi bir bildirimde bulunmaksızın Investor Club üzerinden yeni Hizmetler sunabilir, Hizmetler’i sunmayı bırakabilir veya Hizmetler’i kısmen veya tamamen değiştirebilir.

4.3. Hizmetler’in kapsamında hukuk, muhasebe, yatırım danışmanlığı, mali denetim, vergi, mühendislik, çeviri gibi özel uzmanlık gerektiren konular veya Sermaye Piyasası Kurulu ya da başka bir kurumun denetimine veya onayına tabi konular yoktur ve olmayacaktır. Ayrıca, Investor Club bünyesinde paylaşılan herhangi bir değerleme tavsiyesine ilişkin varsayımlara ve ticari ile ekonomik verinin esasına dayanarak inceleme ve değerlendirme yapmak da nihai olarak Üyeler’in sorumluluğundadır. Herhangi bir zamanda, herhangi bir işleme ilişkin olarak Şirket’e bir sorumluluk yüklenemez.

4.4. Şirket, Investor Club’da verilen tüm Hizmetler’i her Kullanıcı’nın kullanımına sunmak veya her içeriği her bir Kullanıcı ile paylaşmak zorunda değildir. Şirket, Hizmetler’in veya Investor Club’da yayınlanan içeriklerin birini, bir kısmını veya tamamını Investor Club’da tercih ettiği Kullanıcılar ile paylaşabilir. Investor Club’da geçirilen süre, ilgi alanları gibi Üye’ye özgü bilgiler dikkate alınarak veya Şirket’in takdirine tabi olarak, bazı içerikler münhasıran belirli Üyeler’in erişimine açılabilir ve/veya belirli Hizmetler belirli Üyeler’in kullanımına sunulabilir.

4.5. Şirket, Investor Club üzerinden sunduğu Hizmetler’in sürekli aktif, erişilebilir, doğru, kesintisiz, hatasız, virüs veya diğer zararlı bileşenleri veya kusurları içermediğine dair hiçbir garanti vermemektedir. Herhangi bir sebeple (altyapısal, yazılımsal ve/veya donanımsal sebepler vb.) Investor Club üzerinden sunulan Hizmetler’de meydana gelen herhangi bir hata, ihmal, kesinti, silinme, bozulma, iletimde gecikme veya iletişim ağı başarısızlığı gibi teknik sorunlardan dolayı meydana gelebilecek aksaklıklar konusunda Şirket’e hiçbir şekilde sorumluluk yüklenemez. 

4.6. Şirket, bazı Hizmetler’in sunulması ve/veya bazı içeriklere erişilmesi için Üyeler’den, Hizmetler’e ilişkin hazırlanacak evrakın ıslak imza ile veya kayıtlı elektronik imza ile imzalanmasını isteyebilir. İmzadan imtina edilmesi ya da imzalı evrakın Şirket’e ulaştırılmaması halinde Şirket, söz konusu Hizmetler’i Üye’ye sunmayabilir veya içerikleri Üyeler’in erişimine açmayabilir. 

5. TARAFLAR’IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1. Kullanıcılar Investor Club’u internet sitesi ara yüzünden ve/veya iOS, Android veya benzer işletim sistemlerinin uygulama marketlerinden akıllı telefonlara kurulabilecek Investor Club uygulamasından erişim sağlayarak kullanmaya başlar.

5.2. Kullanıcı, işbu Sözleşme ve eklerinde tanımlanan koşullar altında ve yasal sınırlar çerçevesinde Investor Club’dan faydalanmak konusunda sınırlı bir kullanım hakkına sahiptir. 

5.3. Kullanıcı’nın, Hizmetler’den yararlanmak için talep edilen bilgileri girerek Investor Club’da yer alan üyelik prosedürünü tamamlaması gerekir. Şirket, herhangi bir gerekçe göstermeksizin tek taraflı olarak Kullanıcı’nın Investor Club’a Üye olmak ve Investor Club’u kullanmak yönündeki başvurularını reddetmek veya Kullanıcı’nın üyeliğini sona erdirmek ve/veya Investor Club’a yeniden erişimini engellemek yönünde teknik yaptırım uygulama hakkına sahiptir.

5.4. Kullanıcı, üyelik prosedürünü yerine getirirken, Investor Club’da sunulan Hizmetler’den faydalanırken ve Investor Club’daki Hizmetler ile ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, işbu Sözleşme’de ve Şirket ile akdetmiş olduğu veya akdedeceği her türlü sözleşme, taahhütname, protokol veya evrakta yer alan tüm şartlara, Investor Club’un ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, hukuka aykırı herhangi bir faaliyette bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, Investor Club’u ziyaret etmekle veya kullanmakla veya Üye olmakla, Investor Club’un kullanılmasına ilişkin tüm şart ve kuralları okuduğunu, anladığını ve onayladığını taahhüt eder.

5.5. Investor Club’a kaydolunması ile oluşturulan Üye kaydı kişiye veya kuruma özeldir. Kayıt için Üye, kayıt formunda yöneltilen sorulara karşılık kendisiyle ilgili güvenilir ve yeterli düzeyde bilgiler sağlamak ve bu bilgileri sürekli güncel tutmak zorundadır. Aksi durumda Kullanıcı’nın üyeliği sona erdirilebilir ve Investor Club’a erişimi durdurulabilir. 

5.6. Investor Club’a erişim şifrelerinin üçüncü kişiler ile paylaşılması yasaktır. Paylaşılması durumunda Kullanıcı’nın üyeliği sona erdirilebilir ve Investor Club’a erişimi durdurulabilir.

5.7. Üye’nin kayıt esnasında paylaştığı bilgilerinin eksik, hatalı olması veya güncel olmaması nedeniyle Şirket’e herhangi bir talep yöneltilemez ve Şirket kesinlikle sorumlu tutulamaz. Bilgilerin doğru olmamasından doğacak tüm sorumluluk Üye’ye aittir. Şirket gerçeğe aykırı beyanda bulunan Kullanıcı hakkında hukuki, cezai veya idari sorumluluğunu doğuracak ihbar, bildirim veya başvuru yapma hakkını saklı tutar.

5.8. Şirket, her zaman, Üye tarafından üyelik kaydı sırasında belirtilen verilerin doğrulanmasını talep etme ve bununla bağlantılı şifreleri ve belirli durumlarda belgeleri isteme hakkına sahiptir. Şirket’in talebine rağmen doğrulamanın yapılmaması, talep edilen şifre, bilgi ve belgelerin paylaşılmaması veya Üye’nin sunduğu belgelerde yer alan bilgiler ile kayıt sırasında belirtilen bilgilerin birbirine uygun olmaması halinde, işbu Sözleşme’nin 8.2 vd. hükümleri uygulanır. 

5.9. Gerçek kişi Üyeler, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre reşit olduğunu ve kısıtlı olmadığını, tüzel kişi Üyeler, tüzel kişiliğin usulüne uygun olarak kurulduğunu ve faaliyette bulunduğunu, işbu Sözleşme’yi akdetme hak ve yetkisine sahip olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Şirket, bu hükümde yer alan hususların aksini tespit ederse Üye’nin Investor Club’a erişimini engelleme hakkını saklı tutar.

5.10. Üye, Hesap profilinde bulunan talimatları uygulayarak dilediği zaman Hesabını kapatabilir. Hesabın kapatılması Üye’nin Şirket’e veya diğer Üyeler’e karşı önceden doğmuş veya Hesap kapatılmadan önceki tasarruflarından kaynaklanan ve bu nedenle doğacak yükümlülüklerini sona erdirmeyecektir.

5.11. Girişim Şirketi, Investor Club’da Hesap açarak kimlik ve iletişim bilgileri, internet sitesi, sosyal medya adresleri, kuruluş tarihi, kurucularının ve yöneticilerinin adı ve soyadı, kurucu ve çalışan sayısı, sektör, faaliyet konusu, yatırım geçmişi ve değerleme bilgileri, pazar analizi, periyodik gelişme ve duyurular, sunum, tanıtıcı belge, iş planı, mali tabloları ve performans göstergeleri gibi bilgi ve belgeleri Investor Club’daki diğer Girişim Şirketleri ve Hizmet Alan’ların erişimine sunabilir. Girişim Şirketi, seçtiği Üyelere periyodik olarak raporlar gönderebilir.

5.12. Kullanıcılar Investor Club üzerinden ilgili Üye tarafından paylaşılan tanıtıcı bilgi ve belgelerine, Investor Club’un ve ilgili Üye’nin ve madde 4.4 tahtında Şirket’in izin verdiği ölçüde erişebilecek, Üyeler’e ilişkin gelişmeleri takip edebilecektir. Üçüncü kişiler, Investor Club’daki diğer Üyeler tarafından da Investor Club’a davet edilebilir. Bu hâlde, bu kişiler işbu Sözleşme’ye taraf olma marifeti ile Üye olarak, ilgili Üye tarafından paylaşılan bilgi ve belgelere erişebilirler. 

5.13. Investor Club bünyesinde, zaman zaman üçüncü kişiler tarafından Şirket ile paylaşılan bilgiler yer alabilir. Şirket, üçüncü kişiler tarafından paylaşılan bu bilgilerin doğru, eksiksiz ve/veya özenli olup olmadığı konusunda herhangi bir taahhüt vermez ve sorumluluk kabul etmez. Üyeler, ayrıca Investor Club üzerinden diğer Üyeler’den ek bilgi ve belge talep edebilir, kendileri bilgi veya belge gönderebilir. Şirket, Üyeler tarafından sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğunu taahhüt etmediği gibi, gönderilen bilgi veya belgelerden dolayı bir zararın meydana gelmesi halinde bu zarardan sorumlu değildir. Aynı şekilde, bilgi ve belge paylaşan Üyeler de bu bilgilerin doğru, eksiksiz ve/veya özenli olup olmadığı konusunda herhangi bir taahhüt vermez ve sorumluluk kabul etmez. Üyeler, Investor Club üzerinden eriştikleri bilgi ve belgeleri, sadece bilgi edinme amacıyla kullanabilir.

5.14. Üye’nin hangi Girişim Şirketi ve/veya Hizmet Alan ile etkileşime geçeceği tamamen kendi tercihidir, Şirket herhangi bir yönlendirme ve müdahalede bulunmayacak, etkileşimlerine teşvik ve/veya aralarında akdedilecek sözleşmelere aracılık etmeyecektir. 

5.15. Şirket Üyeler arası Investor Club üzerinden yapılan yazışmaları takip etme hakkına sahiptir. Yazışmalarda işbu Sözleşme hükümlerine aykırılık veya saygısızlık, hakaret vb. içerik tespit etmesi hâlinde Şirket madde 8.2 vd. hükümlerini uygulayabilir.

5.16. Şirket, Girişim Şirketi, ortakları ve Hizmet Alan arasında kurulabilecek olası ilişkilerde, Girişim Şirketi, ortakları ile Hizmet Alan arasında Şirket’in herhangi bir rolü olmaksızın akdedilebilecek pay devri, pay iştirak, opsiyon, hissedarlar sözleşmeleri ve/veya benzeri herhangi bir evrakın veya aralarındaki herhangi bir hukuki veya ticari ilişkinin tarafı veya herhangi bir iş veya işlemin aracısı, sorumlusu, garantörü, kefili veya taahhüt edeni değildir. Şirket, Üyeler’in kendi aralarında yaptıkları işbu sözleşme ve/veya etkileşimlerden doğabilecek uyuşmazlıklar ya da anlaşmazlıklardan sorumlu değildir. Şirket’e her ne ad veya unvan altında olursa olsun bir talep yöneltilemez. Üye, işbu sözleşme veya metinlere herhangi bir şekilde aykırı hareketi yahut Girişim Şirketi, ortakları ve Hizmet Alan arasındaki herhangi bir uyuşmazlık nedeniyle Şirket’in uğradığı her türlü zararı ilk talep üzerine derhâl, nakden ve defaten ödeyecektir.

5.17. Kullanıcılar, Investor Club’daki Girişim Şirketleri’nin mali ve ekonomik zorluk içine düşmesinden, faaliyetlerini durdurmasından, değiştirmesinden veya iflas etmesinden dolayı Şirket’in sorumlu tutulamayacağını ve Şirket’ten herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunulamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.18. Investor Club’a ilişkin aşağıdaki durum ve koşulların oluşması halinde Şirket’in sorumluluğu ve/veya tazminat yükümlülüğü bulunmamaktadır:

  • Kullanıcı’nın Investor Club’un gerekli güncellemelerini zamanında ve/veya doğru bir biçimde yapmaması ve bu nedenle doğrudan ve/veya dolaylı olarak zararın meydana gelmesi,
  • Investor Club’un kullanımı sırasında veya sonrasında oluşabilecek performans kaybı, eksiklik, hata, kesinti, internet data paketi harcamaları, bilgisayar virüsü, hat ve/veya sistem arızası sonucu ortaya çıkabilecek zararların meydana gelmesi,
  • Investor Club’un kullanımı sırasında açık bulunması gereken bildirim veya bildirim ayarlarının Kullanıcı tarafından değiştirilmesi veya kapatılması nedeniyle zararların meydana gelmesi.

 

5.19. Üye’nin Investor Club aracılığıyla sunulan Hizmetler’den yararlanabilmek amacıyla kullandığı sisteme erişim araçlarının (e-posta adresi, şifre vb.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılmasına ilişkin hususlar tamamen Üye’nin sorumluluğundadır. Üye’ye ait e-posta adresi ve şifre ile gerçekleştirilen her işlem bizzat Üye tarafından gerçekleştirilmiş sayılacak olup, Üye bu bilgileri üçüncü kişilerle paylaşmamakla yükümlüdür. Üye’nin, Investor Club’a giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin erişiminden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı, Kullanıcılar’ın ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan Şirket’in doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu yoktur. 

5.20. Kullanıcı, Investor Club’da yaptığı işlemleri Investor Club’a teknik olarak hiçbir surette zarar vermeyecek şekilde yürütmekle yükümlüdür. Kullanıcı, Investor Club’a sağlayacağı tüm bilgi, içerik, materyal ve sair içeriğin sisteme zarar verecek her türlü program, virüs, yazılım, lisanssız ürün, truva atı vb. içermemesi için gerekli koruyucu yazılımları ve lisanslı ürünleri kullanmak dâhil olmak üzere gerekli her türlü tedbiri aldığını beyan ve taahhüt eder.

5.21. Üye, kullandığı her türlü veri, bilgi veya içeriğin üzerinde yasal olarak hak sahibi olduğunu, hakkı kullanmaya ve üzerinde tasarrufta bulunmaya hukuken yetkili olduğunu ve bunların kullanımının fikri mülkiyet hakları, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu veya ilgili mevzuatı ihlal etmediğini ve herhangi bir kişiye zarar vermediğini kabul ve taahhüt eder.

5.22. Şirket, Üyeler’in Investor Club’a yükledikleri bilgi ve içeriklere yönelik herhangi bir gerekçe göstermeksizin Üye’den değişiklik ve düzeltme talebinde bulunabileceği gibi, bu bilgi ve içeriklerde tek taraflı olarak değişiklik de yapabilir. Üye Şirket’in talebini derhal yerine getirmelidir. Şirket tarafından bilgi ve içeriklerde tek taraflı değişiklik yapılması halinde Üye bu değişiklik hakkında bilgilendirilecek olup değişikliğe itiraz edebilir.

5.23. Şirket, Investor Club’da sunulan reklam kampanyaları ve içerikleri her zaman tek taraflı olarak değiştirme, Üye’nin yüklediği bilgileri ve içerikleri Ziyaretçi de dâhil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatma ve kalıcı olarak silme hakkını saklı tutmaktadır. Şirket, bu haklarını önceden bildirimde ve uyarıda bulunmadan kullanabilir.

5.24. Referans kolaylığı veya çeşitli sebepler nedeniyle Investor Club içerisinde Şirket’in kontrolünde olmayan birtakım internet sitelerine veya içeriklere linkler verilebilir ve/veya sair surette yönlendirme yapılabilir. Şirket tarafından yapılan yönlendirme bahsi geçen internet sitesini veya içerik sahibini destekleyici mahiyette olmadığı gibi, internet sitesi veya içerikte yer alan bilgilere yönelik herhangi bir beyan veya garanti niteliği de taşımamaktadır. Investor Club üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen portallar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, sunulan Hizmetler veya kampanyalar veya bunların içeriği hakkında Şirket’in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

5.25. Şirket, dilediği zaman bildirimde bulunmaksızın ağın işletim güvenliğinin tehlikede olması, ağa erişimin devamlılığı, ağda, yazılımda veya kayıtlı dosyalarda meydana gelebilecek arızaların önüne geçebilmek, muhtemel aksaklıkları engellemek veya etkisini azaltmak için ve gerekli gördüğü diğer durumlarda Investor Club’a ve/veya Hizmetler’e erişimi sınırlandırabilir veya durdurabilir.

5.25. Şirket, Kullanıcı’ya herhangi bir bildirimde bulunmaksızın veya izin almaksızın soruşturma, kovuşturma, idari inceleme, denetim, kalite kontrol, bilgi güvenliği, risk analizi ve benzeri amaçlarla ilgili mevzuata uygun olduğu sürece Şirket hizmetleri kapsamında Kullanıcı’ya ait tüm veri, bilgi ve belgeyi kısmen veya tamamen işleyebilir ve yetkili mercilerle ve Şirket’in teknik danışmanları, hizmet sağlayıcıları, adli bilişim uzmanları başta olmak üzere ilgili üçüncü kişilerle paylaşabilir. Bu husus kişisel verilerin ihlali, telif ihlali veya ticari sırların ifşası olarak nitelendirilemez.

5.26. Kullanıcı, Hizmetler’e Şirket tarafından belirlenen erişim yöntemleri ve araçları dışında başka bir yöntem veya araçla erişemez. Bir sayfaya veya bilişim sistemine teknik bir hata sebebiyle erişim sağlanmış olunması, o sayfayı kullanmaya yönelik bir hak vermez. Kullanıcı’nın böyle bir durumda ilgili sayfaya erişmeyi derhal durdurması zorunludur. Aksi durumda, Şirket’in madde 8.2 vd. hükümleri uyarınca hareket etme ve/veya yasal mercilere başvurma hakkı saklıdır. 

5.27. Şirket, Üyeler’in aktifliğini yıllık olarak kontrol eder. Üye’nin Hesap erişimi yapmaması ve en az bir (1) yıldır pasif olduğunun anlaşılması halinde şirket, bu Üye’ye ait Hesap’ı kapatabilir. Bu şekilde üyeliği sona erdirilen Kullanıcılar, bu sebeple Şirket’ten herhangi bir talepte bulunamaz. 

6. GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

6.1. Kullanıcı, Investor Club’da Hesap oluşturmak amacıyla belirli kişisel verilerini Şirket ile paylaşmaktadır. Kullanıcı, kişisel verilerini Hesap oluştururken doğrudan kendisi girmektedir.

6.2. Kullanıcı, herhangi bir zamanda Şirket ile paylaşılan kişisel verilerinin Şirket tarafından, https://bogaziciventures.com/tr/investor-club-kisisel-verilerin-islenmesi-hakkinda-aydinlatma-metni/ adresinde kendisine sunulan Aydınlatma Metni çerçevesinde belirtilen şekilde işleneceğini ve üçüncü şahıslara aktarılabileceğini bildiğini beyan ve kabul eder. 

6.3. Hesap oluşturulması, kişisel verilerin reklam, pazarlama amacıyla ve Kullanıcı ile ticari iletişim kurmak amacıyla işleneceği anlamına gelmemektedir. Şirket, ancak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5/1 maddesi uyarınca Kullanıcı’nın açık rızası olduğu takdirde Kullanıcı ile reklam, pazarlama amacıyla ticari iletişimde bulunacaktır. Kullanıcı’nın kişisel verilerinin ticari iletişim amacıyla işlenmesi Kullanıcı açık rızasını geri çekmediği takdirde Kullanıcı’nın Investor Club üyeliğinin sona ermesini takip eden iki (2) yıllık süre ile sınırlıdır. Şirket, belirtilen sürenin sonunda kişisel verileri ticari iletişim amacıyla Kullanıcı iletişime geçmek üzere kullanmayacaktır.

6.4. Şirket, Kullanıcılar’a daha iyi hizmet sunmak, hizmetleri iyileştirmek, Investor Club’un kullanımını kolaylaştırmak amacıyla Kullanıcılar’ın kişisel verilerini otomatik olarak işleyebilir. Şirket, Kullanıcı’nın Investor Club üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar. 

6.5. Kullanıcı, Şirket’in yürürlükteki mevzuat hükümleri gereğince resmî makamlara ve/veya yetkili kişilere açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda, resmî makamlarca usulü dairesinde bilgilerin talep edilmesi halinde, Kullanıcı’ya ait kişisel bilgileri resmî makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple Şirket’den her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini peşinen kabul eder.

6.6. Kullanıcı’ya ait kişisel bilgiler, Şirket tarafından gizli tutulacak ve Aydınlatma Metni’ne uygun olarak işlenecek ve muhafaza edilecektir.

7. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

7.1. Kullanıcı, Investor Club’un Şirket’e ait olduğunu ve onun tarafından işletildiğini kabul eder. Investor Club’un içeriği 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında yer alıp korunmaktadır. Investor Club üzerinde yer alan her türlü yazılım, tasarım, kaynak kod, objekt kod, dizin, görsel veya içeriğin münhasıran hak sahibi kural olarak Şirket’tir. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmü Kullanıcı’ya herhangi bir içeriğin mülkiyetini kazandırmaz veya içerik üzerinde başka bir hak veya lisans vermez. 

7.2. Kullanıcı, Investor Club üzerinde yer alan ve Şirket’e ait hiçbir fikri ve sınai mülkiyet hakkını ihlal etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. 

7.3. Kullanıcı, Investor Club’a dair tersine mühendislik yapmayacağını ya da Investor Club’un kaynak kodunu bulmak, elde etmek veya kopyalamak amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını, herhangi bir bilgisayar şebekesinin güvenliğini ihlal etmeyeceğini, güvenlik şifreleme kodlarını kırmayacağını, SPAM e-posta veya zararlı yazılım girişiminde bulunmayacağını, aksi halde Şirket ve üçüncü kişiler nezdinde doğacak her türlü zarardan sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

8. SÖZLEŞME’NİN SÜRESİ VE SONA ERMESİ

8.1. İşbu Sözleşme, Üyeler tarafından elektronik olarak onaylandığı anda veya Ziyaretçiler Hizmetler’den yararlandığı anda yürürlüğe girecek olup, her Kullanıcı işbu Sözleşme hükümleriyle, işbu Sözleşme’de öngörülen şekilde sona erdirilmediği sürece süresiz olarak bağlı olacaktır. Investor Club’a erişim sağlayan veya Hizmetler’den yararlanan her Kullanıcı, işbu Sözleşme hükümleriyle Investor Club’a erişim sağladığı süre boyunca veya Hizmetler’den faydalandığı müddetçe bağlı olacaktır. Ancak Kullanıcılar Sözleşme’nin sona erme tarihine kadar doğmuş olan hak ve borçlarını, Sözleşme sona erdikten sonra da ifa etmekle yükümlüdür.

8.2. Kullanıcı’nın işbu Sözleşme’de belirtilen yükümlülüklerine aykırı hareket etmesi, hukuka veya ahlaka aykırı bir faaliyette bulunulduğunun tespiti halinde Şirket, işbu Sözleşme’yi bildirimsiz ve tazminatsız olarak feshetme, Hesap’a erişimi süreli veya süresiz olarak askıya alma ve/veya sonlandırma, Kullanıcı’nın Investor Club’dan ve Hizmetler’den yararlanmasını geçici veya kalıcı olarak engelleme hakkına sahiptir. Böyle bir ihlalden doğabilecek doğrudan ve/veya dolaylı tüm zararlardan Kullanıcı sorumlu olup, Şirket’in mevzuattan doğan hakları ve rücu hakkı saklıdır.

8.3. Madde 8.2’de sayılan nedenlere ek olarak, Kullanıcı’nın aşağıda sayılan davranışlardan birini gerçekleştirdiğinin tespiti halinde Şirket, Madde 8.2’de sayılan yaptırımlardan dilediğini uygulama hakkına sahiptir: 

  • Kendisine ait olmayan bilgiler ve/veya belgeler (gerçek veya hayali) ile birden fazla Hesap oluşturmak ve/veya IP adresini değiştirerek ve/veya gizleyerek ya da başka yollarla Şirket’i ve Kullanıcılar’ı kendi kimliği hakkında yanıltacak şekilde Investor Club’u kullanmak,
  • İletilmesi hukuka aykırı olan bilgileri iletmek ve/veya zincir posta (chain mail), yazılım virüsü gibi zararlı verileri paylaşmak,
  • Investor Club’un çalışmasını olumsuz yönde etkileyecek ve/veya engelleyecek davranış ve faaliyetlerde bulunmak, otomatik programlar hazırlayarak yahut başka yollarla Investor Club’un işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunmak, güvenlik sistemlerini engellemek.

 

8.4. Şirket, her zaman, herhangi bir gerekçe göstermeksizin, Investor Club’un çalışmasını geçici bir süreliğine askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Investor Club’un kullanımının geçici bir süreliğine askıya alınması veya tamamıyla sona erdirilmesinden dolayı Şirket’in herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

8.5. Şirket ayrıca mevzuata aykırı bir durum tespit etmesi hâlinde ilgili Üye hakkında resmî mercilere bilgi verebilir ve başvuruda bulunabilir.

9. DİĞER HÜKÜMLER

9.1. Şirket, işbu Sözleşme ve eklerini dilediği zaman, kendi tercihine bağlı olacak şekilde, tek taraflı olarak herhangi bir yöntemle Investor Club’da yayımlamak suretiyle ve/veya Üye’nin Investor Club’da yer alan iletişim bilgileri aracılığıyla Üye’yi bilgilendirerek değiştirilebilir. Değişiklikler, yayımlandığı ve/veya bildirildiği tarihte geçerli olacaktır. Kullanıcı, bu değişiklik ve güncellemeleri takip etmekle yükümlü olup, değişikliklerin yayınlanması ve/veya bildirilmesi ve Kullanıcı’nın Investor Club’u kullanmaya devam etmesi ile bu değişiklikleri kabul ettiği varsayılır.

9.2. Kullanıcı, Şirket’in önceden yazılı onayı olmadan işbu Sözleşme’yi, eklerini veya işbu Sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

9.3. İşbu Sözleşme kapsamında doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önlenemeyen, kaçınılamayan olaylar mücbir sebep kabul edilir. Bu maddede sayılan ve bu maddede yer almamakla birlikte hukuken mücbir sebep sayılabilecek nitelikte olan tüm durumlarda, Şirket işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu değildir. Bu halde, Şirket’ten herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep halinin otuz (30) günden uzun sürmesi halinde Şirket, işbu Sözleşme’yi herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü olmaksızın tek taraflı olarak feshedebilecektir.

9.4. İşbu Sözleşme Türk hukukuna tabidir. İşbu Sözleşme’den doğan her türlü ihtilafın çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9.5. İşbu Sözleşme ve eklerinden doğabilecek her türlü uyuşmazlıkta Şirket tarafından tutulan her türlü elektronik veya fiziki kayıt ve belge muteber, bağlayıcı ve kesin delil teşkil eder. Kullanıcı, bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu, kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.6. Üye, aksini yazılı olarak bildirilmedikçe Investor Club’a kaydolurken bildirdiği adresinin kanuni tebligat adresi olduğunu ve bu adreslere yapılacak yazılı bildirimlerin kanunen geçerli tebligatın bütün hukuki sonuçlarını doğuracağını kabul ve beyan etmiştir. İşbu Sözleşme kapsamında, Türk Ticaret Kanunu’nun 18/3. maddesi anlamında bir tebligata gerek olmayan durumlarda, Sözleşme’ye ilişkin diğer bilgilendirmeler ve uyarılar, Üye’nin Investor Club’a kaydolurken bildirdiği veya ilgili Hesabın bağlı olduğu e-posta adresine yapılacaktır. 

9.7. Kullanıcı, işbu Sözleşme ile Şirket’in temsilcisi, yetkilisi, acentesi, ticari mümessili, ortağı, çözüm veya iş ortağı, bayisi ve benzeri unvan ve statüleri kazanamayacağını bildiğini kabul eder ve kendisi ile üçüncü şahıslara karşı herhangi bir iletişiminde, evrakında, broşür ve ilanlarında, internet sitesinde ve sair mecrada bu şekilde bir bildirimde bulunamaz.

BOĞAZİÇİ VENTURES

E-BÜLTEN‘E KAYIT OLUN

Mail adresiniz ile Boğaziçi Ventures E-bülten’e kayıt olabilirsiniz.