Boğaziçi Ventures
Gizlilik Politikası

Bu Gizlilik Politikası veri sorumlusu sıfatıyla Fenerbahçe Mahallesi, Fener Kalamış Caddesi, Belvu Sitesi, No: 110/1, Kadıköy/İstanbul adresinde kurulu BV Teknoloji İş Geliştirme Danışmanlık ve Organizasyon Hizmetleri Anonim Şirketi (“BV Teknoloji”)   tarafından  6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında  kişisel verilerin işlenmesine ilişkin  ‘Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü’ başlıklı 10. maddesi ve ‘İlgili Kişinin Hakları’ başlıklı 11. maddesi çerçevesinde, kişisel verilerinizin toplanma yöntemleri, işlenmesi, kullanılması, aktarılması, imha edilmesi konularında tarafınıza bilgi vermek maksadıyla hazırlanmıştır.

BV Teknoloji, kişisel verilerinizi KVKK ile belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde

  • hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak,
  • paylaştığınız kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak,
  • belirli, açık ve hukuka uygun amaçlar için,
  • işlenecekleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde,
  • ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan şartlar ve amaçlar dahilinde

işleyecektir.

 

Kişisel Verilerin Toplanması,  İşlenen Kişisel Veriler ve Amacı

Toplama. Tarafınıza ait Kişisel Veriler, bogaziciventures.com internet sitesine (“İnternet Sitesi”) ziyaretiniz sırasında ve doğrudan sizlerden toplanmaktadır. Verileriniz BV Teknoloji kullanıcı veri tabanı üzerinde saklanmaktadır.

Açık Rızanıza Dayalı İşleme

Bülten aboneliği. İnternet Sitesi’nde, e-posta adresinizi bülten aboneliği amacıyla bizimle paylaşma seçeneği sunulmaktadır. Bu bilgiyi bizimle paylaşıp paylaşmamak tamamen sizin tercihizde ve takdirinizdedir. Sözkonusu bilgileri paylaşmamanız internet sitesini kullanmanıza engel olmayacaktır.

Bu bilgiyi talep etmemizdeki amaç kullanıcı veri tabanı kayıtları oluşturmaktır.  Kullanıcı veri tabanı müşteri ilişkilerini yönetmek üzere kullanılmaktadır.

Bülten aboneliği esnasında burada belirtilen kişisel bilgilerinizi beyan etmeniz ve İnternet Sitesi’nde rıza beyanına ilişkin kutucuğu işaretlemeniz halinde BV Teknoloji’ye bu bilgileri burada belirtilen amaçlarla işlemek üzere açık rıza vermiş olacaksınız. Bu halde, BV Teknoloji bu paragrafta belirtilen kişisel verilerinizi KVKK madde 5/1 uyarınca açık rızanıza dayanarak işleyecektir.

Pazarlama  ve reklam amaçlı ticari iletişim. BV Teknoloji, adınız, soyadınız, e-posta adresiniz ve cep telefonu numaranızı bülten aboneliğiniz sırasında tercihinize bağlı olarak bizlerle paylaşmanız ve açık rızanızın varlığı halinde BV Teknoloji tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin geliştirilebilmesi, müşteri memnuniyeti ve ihtiyaçları doğrultusunda yeni ürün ve hizmetlerin sunulabilmesi, kullanıcı veri tabanı oluşturmak, şahsınıza uygun ürün ve hizmetlerin belirlenmesine yönelik pazar araştırması, anket veya istatistiki çalışmalar yapılması, ürün ve hizmet tekliflerinin hazırlanması, bunların tanıtımı, pazarlanması, promosyonu, reklamı ile kampanya faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, sunulan ürün ve hizmetler için memnuniyet ve verimlilik analizleri yapılması, telefon, e-posta, SMS, WhatsApp ve benzeri uzaktan iletişim araçları üzerinden iletişime geçilmesi ve/veya ticari elektronik iletilerin gönderilmesi ve reklam, pazarlama ve ticari iletişim amaçlarıyla da işlenebilir. Verilerinizin yukarıda belirtilen amaçlar dahil ticari iletişim faaliyetlerini yürütmek üzere işlenmesi KVKK madde  5/1 uyarınca açık rızanıza dayanmaktadır.

Kişisel verilerinizin burada belirtilen amaçlarla işlenmesi hususundaki açık onayınızı her zaman geri alabilirsiniz. Onayınızı geri çekmeniz, bu geri çekmeden önce onayınıza dayanarak yapılan işlemenin hukuka uygunluğunu etkilemeyecektir. Onayınızın geri çekilmesinden önce sağlanan bilgiler belirtilen saklama süreleri boyunca muhafaza edilecektir.

Otomatik İşleme. Kişisel verileriniz, istatistiki amaçlarla ve pazar analizi değerlendirmeleri dahil olmak üzere analog yöntemlerle işlenmektedir.

Kişisel Verilerin  Üçüncü Şahıslara Aktarımı

  • KVKK’nın 8/2(a) bendine istinaden Kişisel Veri Paylaşımı

BV Teknoloji, kanundan doğan yükümlülüklere uymak ve/veya hizmet sözleşmesi gereğince sorumluluklarını ifa etmek için, hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi ve/veya bir hakkını tesis etme, kullanma veya koruma  için zorunlu olması halinde rızanıza ihtiyaç olmadan

  • sadece yükümlülüklerin yerine getirilmesi için alınan hizmetle sınırlı ve bu amaçla orantılı olarak BV Teknoloji içindeki teknik destek birimleri ve BV Teknoloji’nin e-posta ileti hizmetini sağlamaktaki tedarikçileri başta olmak üzere ilgili birimler, bankalar, denetim firmaları, avukatlar, avukatlık ofisleri, mali müşavirler ve tedarikçiler gibi işin gerektirdiği ve/veya hizmet aldığı üçüncü şahıslara,
  • yatırım tercihleriniz ve talepleriniz doğrultusunda yatırım işlemlerini yapmak ve yürütmek üzere BV Portföy Yönetimi Anonim Şirketi’ne, ve
  • emniyet birimleri, adli merciler, ilgili bakanlıklar ve müdürlükler ile  kanunlarla yetkili kılınan diğer kamu kurumlarına

aktarabilir veya açıklayabilir.

Türkiye içerisindeki veri aktarımı KVKK’nın 8/2(a) bendine istinaden KVKK 5/2 (a) uyarınca kanun gereği, (c) uyarınca sözleşmenin kurulması ve/veya ifası için zorunlu olması, (ç) uyarınca hukuki bir yükümlülüğün yerine getirilmesi ve (e) uyarınca bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması halleri ile sınırlı olacaktır.

  • KVKK madde 8/1 e İstinaden Kişisel Veri Paylaşımı

BV Teknoloji, pazarlama, reklam, analiz, değerlendirme ve ticari iletişim faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere üçüncü şahıslardan hizmet  alabilir. Bu halde,  sözkonusu veri aktarımı KVKK madde 8/1 uyarınca açık onayınıza dayanılarak gerçekleşebilir.

Türkiye’de verilerinizin açıklandığı üçüncü kişilere ve /veya üçüncü kişi kategorilerine ilişkin bilgi her zaman bilginize ve incelemenize açıktır.

Kişisel Verilerin Yurtdışından Erişimi

Kişisel verileriniz yurt dışında bulunan, sunucu ve bulut hizmeti alınan Amerika Birleşik Devletleri merkezli Google Drive ile ve [●] adresinde bulunan [●], WhatsApp üzerinden yürütülen bütün iletişimlerin [●] adresinde bulunan WhatsApp’ın yurt dışındaki sunucularında WhatsApp tarafından, BV Teknoloji işyeri e-posta adresi üzerinden yürüttüğüm tüm e-posta iletişiminin Gmail’in yurtdışındaki sunucularında Gmail tarafından saklanmaktadır. Sözkonusu saklama, İnternet Sitesi üzerinden sizden açık bir şekilde alınan açık onayınıza dayanmaktadır. Açık onayınızın hukuki dayanağı KVKK m.9/1 hükmüdür. Kişisel verilerinizin yurt dışına aktarılması hususundaki açık onayınızı her zaman geri alabilirsiniz. Onayınızı geri çekmeniz, bu geri çekmeden önce onayınıza dayanarak yapılan işlemenin hukuka uygunluğunu etkilemeyecektir.

Kişisel Verilerin Korunması, Saklama Süresi ve İmhası

BV Teknoloji, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini, kişisel verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerinizin muhafazasını sağlamak amacıyla yeterli güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik her türlü fiziksel, teknik ve idari tedbirleri almakla yükümlüdür ve bu tedbirleri azami ölçüde almaktadır.

Kişisel verilerinizin pazarlama amacıyla işlenmesi bülten aboneliği, pazarlama ve reklam amacıyla işlenmesi, tarafınızca ilgili hizmetlerin teminine ilişkin açık rızanızı çekmemeniz halinde ilgili hizmetin sağlandığı süre boyunca saklanacaktır.

Açık rızanızı geri çekmeniz halinde ilk imha periyodunda kişisel verileriniz silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

BV Teknoloji, müşterileri, çalışanlar, çalışan adayları, tedarikçiler ve yöneticilerine yönelik  ayrı özel bilgilendirme metinleri (aydınlatma metni) hazırlamıştır. Bu aydınlatma metinleri her ilgili kişi grubuna ulaştırılmış veya erişim yetkisi verilmiştir.

Haklarınız

Veri sahibi olarak yürürlükteki mevzuat uyarınca Kişisel verilerinizin (a) işlenip işlenmediğini ve ne şekilde işlendiği hakkında bilgi talep etmek(m. 11/(a), (b)), (b) işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme (m. 11/c), (c) aktarıldığı üçüncü kişileri bilme (m. 11/ç) (d)  düzeltilmesini isteme (m. 11/d), (e) İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini isteme (m.7, m. 11/e), (f)  düzeltilmesi ve silinmesi halinde ilgili işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme (m.11/f), (g) analiz edilmesi sonucunda elde edilen sonuçlara itiraz etme  (m 11/g), (h) İşlenmesinin sınırlanmasını talep  (m.7), (ı) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğranılması halinde zararın giderilmesini isteme (m.11/ğ) hakkına sahipsiniz.

Yukarıda anılan haklarınız yasa ile sınırlandırılmıştır ve tarafımızca muhtemelen ancak belirli koşullar dahilinde sağlanabilecektir. (Lütfen özellikle KVKK’nın 10. ve 13. maddelerini inceleyiniz). Yukarıda sayılan bu taleplerinizi [●] e-posta adresine iletebilirsiniz. BV Teknoloji, talebinizi talebin ve gerekli belgelerin ulaşmasından itibaren en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır.

Veri Sorumlusu: BV Teknoloji İş Geliştirme Danışmanlık ve Organizasyon Hizmetleri Anonim Şirketi

Mersis No: 0541055019600017

Adres :  Fenerbahçe Mahallesi, Fener Kalamış Caddesi, Belvu Sitesi, No: 110/1, Kadıköy/İstanbul

E-Posta: [●]

[●] Birimi ile e-posta yoluyla iletişime geçiniz.

Talebiniz halinde BV Teknoloji her zaman kişisel verilerinizi güncelleyebilir.

Kurula şikâyet hakkınızı kullanmak için (KVKK madde 13, 14, 15)

Kurul: Kişisel Verilerin Korunması Kurulu

Adres: Nasuh Akar Mah. Ziyabey Cad. 1407. Sok. No: 4 06520 Balgat-Çankaya/ Ankara,

Telefon: +90 312 216 5000

Websitesi: http://www.kvkk.gov.tr/ adreslerinden iletişime geçiniz.

BOĞAZİÇİ VENTURES

E-BÜLTEN‘E KAYIT OLUN

Mail adresiniz ile Boğaziçi Ventures E-bülten’e kayıt olabilirsiniz.